Uren tot de spits
Aantal downloads
18802
ALGEMENE VOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers

SMART (Self-Motivated And Rewarded Travelling) is een initiatief van de gemeente Enschede. Binnen dit initiatief werkt de gemeente Enschede samen met een aantal partners (“Wij" of “ons") om u de dienst te kunnen leveren. De gemeente Enschede is opdrachtgever en daarmee eindverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. SMART helpt jou om slimmer en bewuster te reizen. In dit document wordt beschreven hoe u ("Gebruiker" of "u") de diensten van SMART ("SMART") kunt gebruiken. Voordat u gebruik maakt van SMART moet u deze Gebruiksvoorwaarden & Disclaimer lezen en accepteren.

1. Beschrijving van SMART. SMART bestaat uit een website en een smartphone-applicatie (“App"). De App stelt u in staat om de huidige en historische fysieke locatie van uw smartphone ("uw locatie") op een automatische, 24x7 basis te verzamelen en op te slaan. Hiervoor moet u op uw smartphone de app installeren, welke beschikbaar is voor Android en Apple iOS, en u voor SMART registreren. SMART creëert vanaf dat moment voor u een logboek van persoonlijke verplaatsingen (uw ritten). SMART analyseert en verrijkt deze trips tot een persoonlijk mobiliteitsprofiel. De onderdelen van dit mobiliteitsprofiel zijn:

- Begin- en eindtijd van elke trip
- Begin- en eindpunt en route tijdens elke trip
- Vaak bezochte plaatsen
- Veel gekozen routes
- Gebruikte vervoerswijze van elke trip
- Percentage gebruikte vervoerswijzen
- Persoonlijk profiel (gebruikersnaam, geslacht, leeftijd, interesses, e-mailadres) SMART biedt u vervolgens in voorkomende gevallen suggesties, informatie en beloningen rondom uw daadwerkelijke verplaatsingsgedrag en mogelijk alternatieve reiskeuzes.

Met de Website is het mogelijk om persoonlijke informatie in te zien, die met de App is verzamelt. Hiermee wordt u bewust van eigen reisgedrag. Daarnaast is ook meer algemene informatie beschikbaar over het initiatief en de verkeerssituatie in en om Enschede.

De App maakt gebruik van zogenaamde “notificaties" om u proactief te kunnen informeren over mogelijk voor u relevante informatie met betrekking tot uw reizen. Wij zullen verder notificaties enkel gebruiken voor mededelingen over SMART. Wij zullen notificaties uitdrukkelijk niet gebruiken om advertenties of commerciële aanbiedingen aan u te zenden die niet gerelateerd zijn aan SMART.

SMART wordt in de Nederlandse taal aangeboden.

2. Voorwaarden voor het gebruik van de software. Wij stellen u in staat om - met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden - SMART te gebruiken voor eigen gebruik. U moet ouder zijn dan 16 jaar. U mag de SMART niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

U moet de eigenaar en enige gebruiker zijn van de smartphone waarop de App wordt geïnstalleerd. U mag de App niet gebruiken om derden te lokaliseren. In het bijzonder mag u de software niet installeren op een mobiel apparaat dat niet van u is of dat door een derde wordt gebruikt. Als u uw Smartphone verkoopt, leaset, leent of anderszins ter beschikking stelt aan een derde partij moet u ervoor zorgen dat de App niet wordt gebruikt door deze derde partij met uw account.

De App is beschikbaar is voor Android en Apple iOS via Google Play (Android) en Apple iStore (iOS). U moet beschikken over een smartphone met iOS 5.0 tot 6.X (iPhone 3Gs, 4, 4S & iPhone 5), Android 2.3, Android 4.0 of hoger. Voor een goede werking van de App dient uw smartphone over een data-abonnement te beschikking en dienen Wi-Fi en GPS aangezet te zijn in de instellingen van uw smartphone.

Na installatie wordt u verzocht u te registreren voor SMART door een account aan te maken en in te loggen in de App. U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord voor uw account strikt vertrouwelijk behandelen en mag deze niet aan derden geven, of op andere wijze SMART aan derden via uw account ter beschikking stellen.

SMART omvat niet de levering of het functioneren van de telecommunicatie-apparaten, zoals mobiele apparaten, noch het verstrekken van telecommunicatiediensten, meer in het bijzonder internet of online connectiviteit. Uw mobiele operator en/of andere serviceprovider zijn verantwoordelijk voor deze producten en diensten.

Uw gebruik van de smartphone mag de veiligheid of integriteit van de diensten, computersystemen en netwerken van ons niet in gevaar brengen, of dit nu is doordat u indringers toegang verschaft, virussen of andere bedreigingen introduceert, een onevenredig of onredelijk grote belasting op de dienst of de infrastructuur legt, of met behulp van een computerprogramma, -routine, bestand of apparaat gebruikt om de werking van SMART te verstoren of te beschadigen.

3. Kosten. Wij stellen SMART gratis aan u ter beschikking. Echter, voor het gebruik van de App is het gebruik van mobiele telefoon- of internetdiensten van uw mobiele operator en/of andere dienstverleners nodig, met inbegrip van maar niet beperkt tot een internetverbinding. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kosten van dergelijke diensten. Neem contact op met uw mobiele operator of andere dienstverlener om informatie over dergelijke kosten te verkrijgen.

4. Gegevensbescherming. Wanneer u SMART gebruikt, verzamelen, verwerken en bewaren wij bepaalde, in artikel 1 beschreven, gegevens van u ten behoeve van de doelen van SMART. Wij respecteren uw persoonlijke gegevens en uw privacy en gebruiken uw gegevens daarom niet anders dan voor de diensten die SMART biedt. Dit staat nader beschreven in ons privacybeleid.

Er zijn maatregelen getroffen conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) om zeker te stellen dat de gegevens met passende zorg en veiligheid opgeslagen en verwerkt worden. Het inwinnen en verwerken van persoonsgegeven ten behoeve van SMART is aangemeld bij het CBP.

5. Vrijwaring door u U bent verplicht ons te vrijwaren en te verdedigen voor en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en onkosten, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit een schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u.

Het voorgaande is er van afhankelijk dat wij (i) u zonder onnodige vertraging schriftelijk en gedetailleerd informeert over een vordering van een derde partij, (ii) u machtigt om gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures te voeren met de derde partij, en (iii) u op uw kosten redelijkerwijze bijstaat zodat u zich kan verdedigen tegen de aanspraken.

6. Garanties, beperking van aansprakelijkheid. Alle aansprakelijkheid van ons met betrekking tot SMART wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in geval van grove nalatigheid of opzet. Wij garanderen niet de beschikbaarheid van SMART of de nauwkeurigheid van de plaatsbepalingsfunctionaliteit. Hoewel we onze uiterste best doen om SMART en onderdelen daarvan up-to-date te houden kunnen we helaas niet garanderen dat dit op ieder willekeurig moment het geval is. Aan informatie die door SMART wordt geleverd kunnen geen rechten worden ontleend.

8. Duur en opzegging. Zowel u als wij hebben het recht om SMART op elk moment en met onmiddellijke ingang te beëindigen. Het recht om te ontbinden op grond van wanprestatie blijft onverlet. Ontbinding op grond van wanprestatie kan in het bijzonder als u uw verplichtingen omschreven in artikel 2 niet nakomt.

U kunt de werking van SMART beëindigen door de App op uw smartphone te verwijderen. Indien u uw account wilt beëindigen dient u via info@smartinenschede.nl aan te geven niet langer van SMART gebruik te willen maken. Wij zullen hierna binnen redelijke termijn uw account sluiten en al uw persoonlijke gegevens en persoonlijk mobiliteitsprofiel ontoegankelijk maken voor u en voor derden. Wij bewaren persoonlijke gegevens van gesloten accounts om te voldoen aan de wet, fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te assisteren bij onderzoeken, onze algemene voorwaarden uit te voeren en andere door de wet toegestane handelingen te verrichten.

Wij kunnen uw account bij SMART beëindigen door verwijderen of blokkeren ervan. Wij zullen u hiervan in kennis stellen per e-mail. In het geval dat wij uw account op grond van wanprestatie beëindigen, is het niet toegestaan om een nieuw account aan te maken zonder behoudens onze uitdrukkelijke toestemming.

9. Bevoegdheid en geschillenbeslechting Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht onder uitsluiting van haar internationale privaatrecht. De rechter in het arrondissement Almelo is exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortkomen uit of ontstaan in verband met het gebruik van SMART, tenzij de lokale wetgeving u in staat stelt om een rechtszaak te beginnen in de plaats waar u woont.

10. Alternatieve bepalingen Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of een deel daarvan nietig, onwettig of niet-afdwingbaar is dan wordt de geldigheid, wettigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd. Wij en u komen overeen om een nietige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een effectieve en doenlijke bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij het economisch doel van de nietige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling. Hetzelfde geldt in geval van een omissie.

11. Copyright en handelsmerken SMART is een dienstennaam van de gemeente Enschede. Andere product- en bedrijfsnamen die binnen SMART worden gebruikt kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Door het ter beschikking stellen van SMART verlenen wij geen licentie of recht om de merken die binnen SMART worden vermeld te gebruiken.

SMART inclusief alle toepassingen is auteursrechtelijk beschermt. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel of het geheel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is verboden.

12. Wijzigingen Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen indien de wijziging geen negatieve gevolgen voor de rechten van de gebruiker. Als de gebruiker deze wijzigingen niet aanvaardt dan de gebruiker deze overeenkomst beëindigen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Wij stellen de gebruiker 10 dagen van te voren per e-mail op de hoogte van voorgenomen wijzigingen.

13. Contactinformatie Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden of SMART dan kunt u contact opnemen met:

Gemeente Enschede t.a.v. SMART/afdeling SO-Beleid Postbus 20 7500 AA Enschede Nederland e-mail: info@smartintwente.nl

Beloningspartners
Partners