Uren tot de spits
Aantal downloads
18802
Privacy

SMART Privacyverklaring – Maart 2018


SMART in Twente is een initiatief van de gemeente Enschede. SMART helpt jou om slimmer en bewuster te reizen. De SMART-app verzamelt daarom via jouw Smartphone data over jouw verplaatsingen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we jou bijvoorbeeld belonen voor reizen buiten de spits of jou als fietser sneller groen aan laten vragen bij een verkeerslicht.
De data die wij verzamelen en verwerken is privacygevoelig. Omdat wij gegevensbescherming en jouw privacy belangrijk vinden, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld waarin we beschrijven hoe we om gaan met jouw gegevens. Om de SMART-app te kunnen gebruiken dien je in de app akkoord te gaan met deze privacy verklaring en de app toestemming te geven tot het verzamelen en verwerken van jouw gegevens.

De belangrijkste punten:

 1. We verzamelen je verplaatsingen om jou inzicht te geven in je eigen reisgedrag en je te kunnen belonen voor de slimme reiskeuze.
 2. Hoe en waarmee je je verplaatst bepalen we automatisch via de sensoren van jouw telefoon. Daarnaast verzamelen we jouw feedback over jouw reisbeleving.
 3. Om je te kunnen belonen moet je een gebruikersaccount in de app aanmaken. Alleen de gegevens die nodig zijn om de door jou geselecteerde beloning te krijgen worden doorgegeven aan de SMART beloningspartner. Als je bv een toegangskaartje per post wilt ontvangen dan wordt naar je adres gevraagd. Voor kortingen per e-mail is je e-mailadres nodig.
 4. Jouw persoonlijke verplaatsingen en feedback worden niet met derden gedeeld, tenzij je dit zelf doet via de deelmogelijkheden in de app.
 5. Wij anonimiseren jouw verplaatsingsdata en feedback en verstrekken deze aan Enschede voor verkeerskundig beleid en stellen deze beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.
 6. Indien je op de fiets in de buurt komt van een, hiervoor toegerust, verkeerslicht dan wordt er automatisch versneld groen aangevraagd. Deze aanvraag is anoniem.
 7. Tijdens het gebruik van SMART verzamelen we loggegevens, zoals het door jou gebruikte model Smartphone en de hoeveelheid dagelijks uitgewisselde data. Deze worden door ons gebruikt om de dienst te kunnen verbeteren en te optimaliseren.
 8. Als je contact opneemt met de servicedesk dan worden de door jouw aangegeven contactgegevens (email, telefoonnummer) gebruikt om antwoord te kunnen geven.
 9. Je hebt altijd zeggenschap over de door jou verstrekte of de gemeten gegevens. Indien je wilt dat jouw gebruikersaccount wordt beëindigd kun je contact opnemen met info@smartintwente.nl en zullen al jouw persoonlijke gegevens worden verwijderd van onze systemen. Indien je een jaar lang niet actief bent als gebruiker, dan zullen al jouw gegevens automatisch worden verwijderd van onze systemen.
 10. Je hebt het recht om alle gegevens, die over jou zijn vastgelegd, in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je aangeven deze te wijzigen.
 11. Wij hebben een klachtenregeling. Indien je een klacht hebt of van mening bent, dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan, kun je dit, via info@smartintwente.nl, kenbaar maken.


Volledig Privacyreglement

Wij vinden het als SMART aanbieders van groot belang dat gebruikers op ons kunnen vertrouwen. Dat betekent dat wij verantwoordelijk om gaan met data en specifiek persoonsgegevens. De richtlijnen van dit privacyreglement zijn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679, hierna "AVG") en de handreikingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.
De gemeente Enschede ("Enschede") is opdrachtgever van SMART en daarmee in de zin van de wet verantwoordelijke. Het beschikbaar houden van de SMART-app en de dagelijkse verwerking van de binnen SMART gebruikte gegevens wordt echter uitgevoerd door het bedrijf Mobidot b.v. ("Mobidot"). Hiermee is Mobidot in de zin van de wet Bewerker van privacygevoelige data. Enschede heeft met Mobidot hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten.


Dit privacy beleid beschrijft de richtlijnen voor de informatie die Enschede c.q. Mobidot (gezamenlijk "Wij") verzamelt en bewaart wanneer je gebruik maakt van de SMART-app. Als je niet instemt met dit privacyreglement, verzoeken wij je om SMART niet te gaan gebruiken of onmiddellijk te stoppen met het gebruik van SMART.


Het verzamelen van informatie

Wij verzamelen jouw gegevens op vrijwillige basis via gebruik van de SMART-app. Wij vragen jouw expliciete toestemming voor het verzamelen en het verwerken van persoonlijke gegevens vóórdat je SMART daadwerkelijk gaat gebruiken.
De SMART-app is voor persoonlijk gebruik. Je kunt de SMART-app anoniem gebruiken of er voor kiezen om een gebruikersaccount aan te maken. Je beslist zelf welke gegevens je aan ons wilt verstrekken en je bent ook altijd zelf in controle over het al dan niet geven van feedback en of de SMART-app jouw verplaatsingen meet.


De gegevens die we van jou verzamelen zijn:
a. Accountgegevens
Verzameldoel: toegang verschaffen tot de SMART-app. Filteren van passende uitdagingen. Personaliseren van SMART.
Gegevens: Gebruikersnaam en e-mailadres; interesses (duurzaamheid, reistijd, gezondheid of kostenaspect); instellingsvoorkeuren.
Verwerker: Mobidot


b. Contactgegevens (alleen als je de SMART service desk benadert)
Verzameldoel: verschaffen van ondersteuning bij specifieke vragen of problemen met SMART.
Gegevens: E-mailadres en/of telefoonnummer
Verwerker: Enschede en Mobidot


c. Adresgegevens (alleen als je een beloning in fysieke vorm wenst)
Verzameldoel: kunnen opsturen van een beloning zoals een toegangskaartje per post.
Gegevens: Postadres
Verwerker: Enschede


d. Mobiliteitsdata
Verzameldoel: verzamelen van informatie over jouw verplaatsingsgedrag en reisbeleving. Ondersteunen van uitgifte beloning voor vertoond verplaatsingsgedrag. Inzichtelijk maken van verplaatsingsgedrag- en effecten. Geven van reisadvies.
Kerngegevens: smartphone sensor (GPS-, Wifi en Accelerometer) sporen gekoppeld aan tijdstippen ("ritten"); verzamelde feedback op vragen in de SMART-app over reisbeleving.
Verwerker: Mobidot


e. Loggegevens
Verzameldoel: analyseren en verbeteren van de prestaties en gebruik van SMART.
Kerngegevens: gebruiksdata/analytische gegevens app en telefoon (Type Smartphone, Besturingssysteem en versie, Batterijniveau, Sensing events, Loggegevens over prestatie App).
Verwerker: Mobidot


Het verwerken van informatie

Als je SMART gebruikt, verzamelen we jouw verplaatsingen in een persoonlijk overzicht ("jouw ritten"). De door ons afgeleide informatie betreft:
- Begin- en eindtijd van elke rit;
- Begin- en eindpunt, route en gebruikte infrastructuur tijdens elke rit;
- Afgelegde afstand, reisduur en gemiddelde snelheid;
- Vervoersmiddel bij elke rit;
- Doel van de rit;
- Vaak bezochte plaatsen;
- Veel gekozen routes;
- Onderlinge verhouding van gebruikte vervoersmiddelen;
- Weercondities tijdens de rit;
- Schatting van kosten, CO2 besparing en verbrande calorieën per rit;
- Eventueel gegeven feedback.
De verwerking van deze informatie vindt plaats in een goed beveiligd datacenter in Nederland door Mobidot. Alleen een beperkte groep van aangewezen beheerders heeft toegang tot de data verwerkende systemen en de data. Deze gegevens worden door Mobidot gebruikt om de SMART dienst te bieden aan jou, krachtens de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn. Wij zullen dit doel niet tussentijds wijzigen zonder jouw toestemming.


Wij verwerken niet doelbewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Indien blijkt dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 16 jaar en hiervoor geen toestemming is gegeven door ouders of voogd, dan zal onverwijld het betreffende account worden gesloten en alle persoonlijke gegevens worden verwijderd.

Mobidot anonimiseert al jouw verwerkte verplaatsingsdata en door jou verstrekte feedback over reisbeleving door deze te aggregeren en te randomiseren. Hierna zijn de gegevens niet meer herleidbaar naar jou.
Anonimiseren wordt bereikt door informatie van meerdere gebruikers samen te nemen en de informatie te randomiseren. Randomisering omvat:
• Wegknippen 0-200 meter aan begin en einde van gemeten routes;
• Verwijderen van gebruikersinformatie zodat bijvoorbeeld niet meer herleidbaar is dat de autorit van A naar B op dinsdag door dezelfde persoon is uitgevoerd als de rit van C naar D op vrijdag;
• Verschuiven data in de tijd met een toevallig bepaald offset van random -30 … +30 minuten.Wij maken gebruik van een aantal derde partijen ("Partners") om onze SMART dienst te kunnen inzetten en onze verplichtingen uit te voeren. Deze Partners helpen ons om beloningen te bieden of aanvullende diensten te verlenen. Deze Partners hebben geen toegang tot jouw persoonlijke gegevens of account. Deze Partners zijn:
• Diverse beloningspartners
• Infoplaza/Vialis v.o.f.: versneld aanvragen groen voor fietsers bij verkeerslichten
• Universiteit Twente en Saxion Hogescholen voor mobiliteitsonderzoek

'Third party' services van Google en Apple, leveren ondersteunende diensten zoals beschikbaarheid van de app in de appstores en de interactie van SMART met respectievelijk de iOS c.q. Android besturingssystemen op jouw telefoon. Deze services vormen geen onderdeel van ons privacyreglement en je moet afzonderlijk akkoord gaan met betreffende voorwaarden van deze partijen.


Veranderingen in de dienstverlening

Wij mogen aanvullende derden contracteren om SMART te kunnen leveren, uit te breiden of onze verplichtingen uit te voeren, maar zullen jouw persoonlijke gegevens nooit zonder jouw voorafgaande goedkeuring aan deze derden verstrekken. Deze derden zullen altijd worden verplicht jouw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacyreglement.

In het geval Mobidot wordt verkocht of overgedragen, of in het geval dat goeddeels alle activa van Mobidot aan een derde worden verkocht of overgedragen dan zal je hiervan vooraf op de hoogte van worden gebracht en heb je het recht om jouw account en al jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. De derde heeft sowieso de plicht om jouw rechten ten aanzien van jouw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacyreglement over te nemen.Het bewaren van informatieMobidot bewaart jouw gegevens voor zolang noodzakelijk voor de dienstverlening aan jou. Je kunt te allen tijde stoppen met het gebruik van SMART. Na een jaar van inactiviteit wordt een gebruiker en al zijn/haar persoonlijke gegevens van de systemen van Mobidot verwijderd.

Indien je jouw SMART account wilt beëindigen dien je via info@smartintwente.nl aan te geven niet langer van SMART gebruik te willen maken. Mobidot zal hierna binnen tien werkdagen jouw account sluiten en al jouw verzamelde en afgeleide persoonlijke gegevens binnen vier werkweken van de systemen van Mobidot verwijderen, tenzij op grond van de wet wordt verplicht bepaalde gegevens langer te bewaren. Indien dat laatste het geval is, dan zal Mobidot je hiervan op de hoogte brengen.


Toegang tot en wijziging van jouw persoonlijke gegevens


Je hebt altijd zelf zeggenschap over jouw persoonlijke gegevens. Wij bieden je binnen de SMART-app keuzes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van jouw gegevens. Deze keuze kan gevolgen hebben voor de diensten, functionaliteit en informatie die wij je kunnen leveren.


Je hebt het recht om alle gegevens, die over jou zijn vastgelegd, in te zien en (in een standaard formaat) te verkrijgen. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je Mobidot verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Via de SMART-app kun je jouw verplaatsingsgedrag grotendeels bekijken en voor een aantal onderdelen zelf wijzigen, corrigeren of herzien. Indien je een compleet overzicht wilt over welke persoonlijke gegevens Mobidot van jou heeft verzameld kun je dit aanvragen via info@smartintwente.nl. Mobidot zal je hierna deze informatie verschaffen binnen vier werkweken. Bij een onredelijk aantal verzoeken door een individu kunnen kosten aan deze voorziening worden verbonden.


Verstrekken en bekendmaken van informatie

De geanonimiseerde mobiliteitsdata worden door Mobidot gedeeld met Enschede met als doel om op stadsniveau statistisch inzicht te krijgen in reisbewegingen om de bereikbaarheid te verbeteren, het huidige mobiliteitsbeleid te monitoren en te evalueren en duurzaam vervoer te stimuleren.

Geanonimiseerde mobiliteitsdata wordt verder gebruikt voor (wetenschappelijk) onderzoek en voor communicatie en promotie van de resultaten en effecten van de toepassing van SMART naar een breder publiek.Wij zullen jouw persoonlijke gegevens en niet-geanonimiseerde mobiliteitsdata nooit aan derden verstrekken, distribueren of bekendmaken tenzij wij vereist zijn dit te doen om
• te voldoen aan wettelijke voorschriften of rechtspraak,
• zwaarwegende verboden of illegale activiteiten te voorkomen,
• handelingen te verrichten om de belangen van jou of andere gebruikers te beschermen,
• de rechten of het eigendom van Enschede, Mobidot of andere derden te verdedigen,
• dit privacyreglement uit te voerenJe bent zelf verantwoordelijk voor het delen of het laten zien van informatie die je vanuit SMART verkrijgt. Wij kunnen nooit verantwoordelijk zijn voor het gebruik, misbruik, verzamelen of onthullen van informatie buiten SMART om.


Beveiliging van de informatie

Wij treffen zowel administratieve, procesmatige, technische als fysieke maatregelen om persoonlijke gegevens te beveiligen tegen misbruik, alsmede onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. Onze beveiliging voldoet ten minste aan het criterium van een "passend beveiligingsniveau" als bepaald in artikel 13 van de AVG. Wij voeren op regelmatige basis een Data protection impact assessment (DPIA) uit.
• Alle Persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een betrouwbaar, goed beveiligd Data Center in Nederland met fysieke en logische toegangsbeveiliging inclusief organisatorische controle. Mobidot maakt gebruik van Datacenter faciliteiten van het Nederlandse bedrijf Previder (www.previder.nl). Dit datacenter is ISO 27001, 14001 en 9001 gecertificeerd. In het kader van privacy en databescherming heeft Mobidot passende contracten afgesloten met Previder.
• Logische en fysieke toegangscontrole tot de ICT systemen. Mobidot heeft haar systeemomgeving digitaal beveiligd met een hardware-matige firewall en monitort haar systeemomgeving op ongeautoriseerde toegang en inbraak. Mobidot zal al wat redelijkerwijs verwacht mag worden doen om ongeautoriseerde fysieke en digitale toegang tot haar systeemomgeving en de data door onbevoegden te voorkomen. Dat doet zij onder meer door haar systeemomgeving uit te rusten met recente besturingssystemen en de nieuwste (beveiligings)patches, die door de leveranciers worden aanbevolen en ondersteund voor gebruik in de Mobidot systeemomgeving. Ook wordt door Mobidot in verband met het oog op betrouwbaar gebruik van de ingezette software gestreefd naar de optimale combinatie van alle gebruikte software componenten.
• De communicatie tussen apps, dataverwerkingsinfrastructuur en websites van Mobidot verloopt via beveiligde verbindingen;
• Mobidot verplicht zich om jouw persoonlijke gegevens behoorlijk en zorgvuldig te verwerken. Mobidot staat ervoor in dat het personeel van Mobidot en ieder ander die is ingeschakeld door Mobidot zich houdt aan de voorschriften van de AVG, dan wel in het gestelde in het Vrijstellingsbesluit en het gestelde door Enschede, indien en voor zover zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. Beheer van de Mobidot systeemomgeving wordt uitgevoerd en bewaakt door geautoriseerde administrators in dienst van Mobidot gebonden aan een integriteitscontract en geheimhoudingsverklaring;
• Alleen een beperkte groep van daartoe binnen Enschede aangewezen beheerders heeft toegang tot de systeemomgeving. Deze beheerders, die door Mobidot administrators zijn geautoriseerd om bepaalde, met Mobidot afgesproken, instellingen te kunnen veranderen, wijzigingen door te kunnen voeren en-of bepaalde statistische overzichten te kunnen genereren binnen SMART, krijgen ieder een eigen unieke user-ID en bijbehorend wachtwoord.
• Datalekken worden door Mobidot proactief gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
• Beveiligingsincidenten kunnen te allen tijde worden gemeld bij info@smartintwente.nl.Vragen of klachten omtrent privacy

Als je vindt dat het gebruik van jouw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming is met het doel waarvoor je deze aan ons heeft verstrekt, zoals beschreven in dit privacyreglement, of als je vragen of suggesties betreffende dit privacyreglement heeft, dan kun je contact met ons opnemen via info@smartintwente.nl.

Indien je van mening bent, dat wij niet op de juiste manier met jouw klacht omgaan kan je altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op een bevoegde rechter.


Wijzigingen in het privacy reglement

Wij houden ons het recht voor om dit privacyreglement van tijd tot tijd te wijzingen. Wij beperken de rechten van jou onder dit privacyreglement niet zonder jouw toestemming. Dat betekent ook dat de regels voor bestaande gegevens niet kunnen worden gewijzigd en een aangepast privacyreglement alleen van toepassing is voor nieuw verzamelde gegevens. We zullen wijzigingen van het privacyreglement publiceren op onze website www.smartintwente.nl en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving aan jou.


Over ons


Gemeente Enschede
www.enschede.nl
info@smartintwente.nl
Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede


Mobidot b.v.
www.mobidot.nl
support@mobidot.nl
Colosseum 44
7521 PT Enschede
Kvk nummer: 57131422

Beloningspartners
Partners