Uren tot de spits
Heatmap
Aantal downloads
11321
Naar de routeplanner
Privacy

SMART Privacybeleid

SMART (Self-Motivated And Rewarded Travelling) is een initiatief van de gemeente Enschede. SMART helpt u om slimmer en bewuster te reizen. Binnen dit initiatief werkt de gemeente Enschede samen met een aantal partners (gezamenlijk: “Wij” of “ons”) om u de SMART dienst te kunnen leveren. Omdat de SMART dienst gebruik maakt van persoonlijke gegevens is privacybescherming een belangrijk onderwerp voor ons en is voorliggende privacy beleid ontwikkeld. De richtlijnen van dit privacybeleid zijn conform de Nederlandse privacy wet- en regelgeving en de handreikingen van het College Bescherming Persoonsgegevens. De gemeente Enschede is opdrachtgever van SMART en daarmee eindverantwoordelijk, echter de daadwerkelijk SMART service en de verwerking van de binnen SMART gebruikte persoonsgegevens wordt uitgevoerd door het bedrijf Mobidot b.v. (“Mobidot”). Dit privacybeleid beschrijft de richtlijnen voor de informatie die Mobidot verzamelt en bewaart als u gebruik maakt van de SMART dienst. Als u niet instemt met de richtlijnen van dit privacybeleid, verzoeken wij u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van SMART.

Persoonlijke Gegevens zijn gegevens over u, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, woon- en werkadres en e-mailadres.

Anonieme Informatie is informatie die niet wordt geassocieerd of gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens. Met anonieme informatie kunnen wij u niet identificeren, hoewel deze informatie uniek kan zijn of kan bestaan uit informatie die u persoonlijk vindt, of dit soort informatie kan bevatten. Voorbeeld is een bepaalde route, die u op een bepaald moment gereden heeft.

Het verzamelen van informatie Wij verzamelen Persoonlijke Gegevens op vrijwillige basis via gebruik van SMART. Wij vragen uw expliciete toestemming voor het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens vóórdat u SMART daadwerkelijk gaat gebruiken. U verklaart, waarborgt en verbindt zich dat de door u verstrekte Persoonlijke Gegevens in alle opzichten waar, volledig en juist zijn. Wij kunnen passief of actief Anonieme Informatie verzamelen of afleiden en die koppelen aan uw Persoonlijke Gegevens. Hieronder volgen de soorten Persoonlijke Gegevens en Anonieme Informatie die wij verzamelen:

• Als u een SMART account opent, verzamelt Mobidot de volgende persoonlijke contactgegevens: gebruikersnaam, geslacht, leeftijd, interesses en e-mailadres;
• Uw SMART account dient u te beveiligen met een gebruikersnaam/wachtwoord combinatie. Deze informatie is strikt persoonlijk en dient nooit te worden gedeeld met derden. Kies uw wachtwoorden altijd wijs;
• Als u SMART gebruikt wordt op een geautomatiseerde manier via uw Smartphone, locatie-informatie (informatie over uw geo-locatie en tijdstip) door Mobidot verzameld;
• Als u om ondersteuning voor SMART verzoekt, verzamelen wij Persoonlijke Gegevens waarmee wij u ondersteuning kunnen bieden. Het betreft uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en de manier waarop u wenst dat wij contact met u opnemen. We verzamelen bovendien waar nodig informatie over uw Smartphone: leverancier, type en gebruikte operating system;
• Als u ons feedback geeft, mogen wij deze feedback voor elk doel gebruiken, op voorwaarde dat we deze feedback niet in verband brengen met uw Persoonlijke Gegevens. Mobidot verzamelt alle informatie die in de feedback zijn vervat en behandelt Persoonlijke Gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid;
• Wij kunnen Anonieme Informatie van derden ontvangen (b.v. file-informatie). Deze gegevens kunnen we toevoegen aan de gegevens die wij al over u hebben verzameld voor het doel dat in dit privacybeleid is beschreven.

Het verwerken van informatie De verzamelde Persoonlijke Gegevens en Anonieme Informatie wordt door Mobidot verwerkt en gebruikt voor het doel dat in dit privacybeleid is beschreven en altijd op basis van ‘opt-in’. Wij vragen uw expliciete toestemming voor het verzamelen, combineren en het verwerken van persoonsgegevens vóórdat u SMART daadwerkelijk gaat gebruiken.

Als u SMART gebruikt, wordt uit automatisch verzamelde locatie-informatie een mobiliteitsprofiel opgebouwd, dat bestaat uit een ‘logboek’ van persoonlijke verplaatsingen (“uw ritten”). SMART analyseert en verrijkt deze trips tot een Mobiliteitsprofiel. De verwerking van deze informatie vindt plaats in Nederland door Mobidot. Dit profiel bestaat uit de volgende informatie:

• Begin- en eindtijd van elke trip;
• Begin- en eindpunt, route tijdens elke trip;
• Vaak bezochte plaatsen;
• Veel gekozen routes;
• Gebruikte vervoerswijze van elke trip;
• Percentage gebruikte vervoerswijze;
• Gecombineerd met uw Persoonlijke Gegevens (gebruikersnaam, geslacht, leeftijd en e-mailadres) levert dit een Persoonlijk Mobiliteitsprofiel.

Uw Persoonlijke Gegevens en uw Persoonlijk Mobiliteitsprofiel worden door Mobidot gebruikt om de verplichtingen uit te voeren die voortkomen uit het leveren of ondersteunen van SMART aan u, krachtens de Gebruiksvoorwaarden voor Eindgebruikers of andere voorwaarden die van toepassing zijn; Wij zullen deze doelen niet tussentijds wijzigen zonder toestemming. Mobidot mag derden contracteren om haar verplichtingen krachtens dit beleid uit te voeren, maar zal uw Persoonlijke Gegevens niet zonder uw goedkeuring aan derden verstrekken, behalve wanneer dit noodzakelijk is om uw verzoeken uit te voeren of als de wet dit voorschrijft; Deze derden kunnen Mobidot helpen om bijvoorbeeld informatie te verwerken, incentives te bieden of aanvullende diensten te verlenen. Deze derden zijn altijd verplicht uw Persoonlijke Gegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid.

Verstrekken en bekendmaken van informatie Mobidot zal uw Persoonlijke Gegevens nooit aan derden verstrekken, distribueren of bekendmaken tenzij zij vereist is dit te doen om te voldoen aan wettelijke voorschriften of rechtspraak, teneinde de rechten of het eigendom van ons of andere derden te verdedigen, dit privacybeleid uit te voeren of handelingen te kunnen verrichten om de belangen van u of andere gebruikers te beschermen.

Mobidot kan Anonieme Informatiebestanden uit Persoonlijke Mobiliteitsprofielen creëren, door de informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd daaruit weg te laten. Mobidot kan naar eigen inzicht deze Anonieme Informatie gebruiken om gebruikspatronen te analyseren om SMART te verbeteren of nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, en behoudt zich het recht voor om Anonieme Informatie aan derden bekend te maken en te distribueren

Beveiliging van de informatie die u deelt Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de Persoonlijke Gegevens en het Persoonlijk Mobiliteitsprofiel, die u ons heeft toevertrouwd. Wij treffen zowel administratieve, procesmatige, technische en fysieke maatregelen om uw Persoonlijke Gegevens en Persoonlijk Mobiliteitsprofiel te beveiligen tegen misbruik, alsmede onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. Wij kunnen echter niet alle beveiligingsrisico’s die verbonden zijn met Persoonlijke Gegevens uitsluiten en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor toegang van of gebruik door onbevoegden van de gegevens die u ons heeft verstrekt of die door ons zijn verzameld of afgeleid.

Uw Persoonlijke Gegevens, het Mobiliteitsprofiel en overige Anonieme Informatie worden door Mobidot opgeslagen en verwerkt in een beveiligd data center in Nederland.

Wees voorzichtig met de informatie die u vanuit SMART verkrijgt en de keuze die u maakt deze informatie te delen of te laten zien aan derden. Wij kunnen nooit verantwoordelijk zijn voor het gebruik, misbruik, verzamelen of onthullen van informatie buiten SMART om.

Toegang tot en wijziging van uw Persoonlijke Gegevens U hebt altijd zelf zeggenschap over uw Persoonlijke Gegevens. Wij bieden u binnen SMART keuzes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw Persoonlijke Gegevens en Mobiliteitsprofiel. Deze keuze kan gevolgen hebben voor de diensten, functionaliteit en informatie die wij u kunnen leveren.

U kunt uw Persoonlijke Gegevens zien en wijzigen door in uw SMART account uw accountinformatie te bewerken. Wij wijzigen uw Persoonlijke Gegevens nooit omdat het onmogelijk is om via onze Services of onze ondersteuning op afstand uw identiteit te verifiëren.

Via SMART kunt u veel van uw persoonlijke mobiliteitsprofiel zien en voor een aantal onderdelen wijzigen, corrigeren of herzien. Indien u een compleet overzicht wilt over welke Persoonlijke Gegevens Mobidot van u heeft verzameld kunt u dit te allen tijde verzoeken via [email protected] . Mobidot zal u hierna deze informatie verschaffen binnen vier weken. Er kunnen kosten aan deze voorziening zijn verbonden.

Indien u uw SMART account wilt beëindigen dient u via [email protected] aan te geven niet langer van SMART gebruik te willen maken. Mobidot zal hierna normaliter binnen 10 werkdagen uw account sluiten en al de door Mobidot opgeslagen Persoonlijke Gegevens en Persoonlijk Mobiliteitsprofiel ontoegankelijk maken voor u en voor derden. Mobidot bewaart Persoonlijke Gegevens van gesloten accounts om te voldoen aan de wet.

Eventuele overname van Mobidot In het geval Mobidot wordt verkocht of overgedragen, of in het geval dat goeddeels alle activa van Mobidot aan een derde worden verkocht of overgedragen, behoren de producten en services en alle persoonlijke en anonieme gegevens en informatie die door Mobidot is verzameld tot de overgedragen activa en zal deze derde de rechten en plichten ten aanzien van uw Persoonlijke Gegevens zoals in dit privacybeleid is beschreven overnemen. Door het gebruik van SMART stemt u in met en geeft u toestemming voor deze overdracht of toekenning van uw Persoonlijke Gegevens die door Mobidot zijn verzameld en doet u bovendien afstand van eventuele claims die tegen Mobidot zouden kunnen worden ingesteld met betrekking daartoe.

Vragen omtrent privacy Als u vindt dat het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens niet in overeenstemming is met het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt, zoals beschreven in dit privacybeleid, of als u vragen of suggesties betreffende dit privacybeleid heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Kinderen Wij verzamelen niet doelbewust Persoonlijke Gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u gelooft dat wij Persoonlijke Gegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op, waarna het betreffende account wordt gesloten en de Persoonlijke Gegevens worden verwijderd.

Wijzigingen in het privacybeleid Dit privacybeleid wordt incidenteel herzien en bij wezenlijke wijzigingen aan u ter kennisgeving worden aangeboden. Als u niet instemt met deze wijzigingen op dit privacybeleid, verzoeken wij u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van SMART.

Beloningspartners
Partners